Redegjørelse Åpenhetsloven 2023

Rimfrost Holding AS

Godkjent av styret i Rimfrost Holding AS 28.06.2024
1. Introduksjon

Rimfrost Holding AS og datterselskapene ønsker å bidra positivt til FNs 17 bærekrafts mål gjennom ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis. Vi erkjenner at vi gjennom vår virksomhet kan påvirke mennesker vi er i kontakt med, både positivt og negativt, både direkte og indirekte. Et viktig ledd i vårt arbeid med bærekraft og samfunnsansvar er derfor å identifisere og håndtere faktiske og mulige positive og negative påvirkninger vår virksomhet kan ha på mennesker. Gjennom Åpenhetsloven og vårt medlemskap i UN Global Compact forplikter vi oss til å fremme og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både i vår egen virksomhet og hos våre leverandører og forretningspartnere, i tråd med OECD og UNGP sine retningslinjer. Slik kan vi bidra til å forsterke tilliten til vår virksomhet og bidra til en bærekraftig utvikling.

Denne redegjørelsen sikrer allmenheten tilgang til informasjon om vårt arbeid med sosial bærekraft etter Åpenhetslovens bestemmelser, og gjelder for 2023.

2. Generelt om selskapet
2.1 Varer og tjenester levert av selskapet

Rimfrost Holding AS består av selskapene som vist i  Figur 1. Rimfrost Holding AS er morselskapet til fem selskaper som hvis aktiviteter er knyttet til fangst av antarktisk krill, foredling av antarktisk krill og salg av krill produkter til humant konsum og som dyrefôr (kjæledyr, akvakultur).

Figur 1 : Oversikt over selskapene som inngår i Rimfrost Holding AS
2.1.1 Rimfrost AS

Rimfrost AS er administrasjons selskapet. Hovedaktivitetene er salg og markedsføring av produkter foredlet fra antarktisk krill, samt tilstøtende FoU aktiviteter.

Selskapet har også ansvaret for den landbaserte delen av krillfisket. Dette innebærer overordnet operasjonelt ansvar for fiskefartøy, ansvar for ansettelser på fiskefartøy, overordnet ansvar for produksjon av alle krill produkter og ansvar for produktkvalitet. Selskapet administrerer transport og lagring av varer til ulike slutt- eller mellomlagre.

2.1.2 Rimfrost Antarctic AS

Rimfrost Antarctic AS vil ha som hovedaktivitet å fiske antarktisk krill samt foredle antarktisk krill om bord i fartøyet til ulike fett og proteinholdige produkter til humant konsum eller dyrefôr (kjæledyr, akvakultur).

Selskapet eier en av konsernets to konsesjoner for krillfiske i Antarktis.

Det har ikke vært fangst av krill eller produksjon av krill produkter i Rimfrost Antarctic i 2023 grunnet bygging av ny fiskebåt.

2.1.3 Rimfrost Antarctic II AS

Rimfrost Antarctic II eier Rimfrost konsernets andre konsesjon for krillfiske i Antarktis. Rimfrost Antarctic II har p.t ikke drift.

2.1.4 Rimfrost New Zealand LTD

Rimfrost New Zealand har som hovedaktivitet å produsere krillolje og krill proteinpulver til humant konsum eller dyrefôr. Selskapet er også ansvarlig for transport og lagring av varer.

2.1.5 Rimfrost USA, LLC

Rimfrost USA, LLC har p.t ikke drift.

2.2 Bransje og kontekst

I henhold til lovteksten skal aktsomhetsvurderingene utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. (Kilde: Åpenhetslovens § 4). Med «virksomhetens art» og «kontekst» menes eksempelvis bransje og hvilke varer og tjenester virksomheten tilbyr, samt på hvilken geografisk lokasjon produksjonen finner sted, herunder hvilke utfordringer og risikoer som finnes der.  Vårt arbeid med Åpenhetsloven er tilpasset virksomhetens størrelse (25 ansatte i 2023), bransjer, land og vår leverandørkjede. Se Tabell 1.

Selskap
Bransje
Land
Kjente utfordringer for bransje
Kjente utfordringer for land
Rimfrost AS
Salg, markedsføring, administrasjon, FoU, ledelse, drift
Norge
Ingen større utfordringer for denne type bransje i Norge
Rimfrost Antarctic AS
Fiskeri, produksjon av krillprodukter. Fiskeriet foregår i Antarktis, hovedsakelig i FAO sone 48.1-48.3.  Fiskebåtens havn vil hovedsakelig være Montevideo, Uruguay.
Norge, Uruguay
Fiskeri anses generelt som en risikobransje (1) (2) i denne kontekst. Det skal seiles under norsk flagg. Utenlandsk arbeidskraft har generelt en noe større risiko for å bli utnyttet eller diskriminert (3).Havner er infrastruktur som har en generell iboende risiko i denne kontekst (1)
Norge har sterkt sosialt lovverk for fiskeri (3) gjennom skipsarbeiderloven, samt at fiskebåten er omfattet av IMO ISM (4) og vil sertifiseres etter «Work in Fishing Convention» (5)Uruguay har heller ingen store lands risikoer knyttet til menneske-rettigheter eller anstendige arbeids-forhold.
Rimfrost New Zealand LTD
Kontraktproduksjon av krillolje og krillpulver gjennom videreforedling av krillprodukter
New Zealand
Prosessering av marine produkter anses generelt å være en risikobransje (2). Det benyttes kjemikalier (blant annet etanol) i produksjonen.
Ingen kjente store utfordringer knyttet til menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i New Zealand (6) (7)
Tabell 1: Oversikt over virksomhetens art og kontekst

Selskapet har identifisert tre områder innen menneskerettigheter og anstendig arbeid som selskapet anser som mest vesentlige, basert på vår egen virksomhet og vår leverandørkjede

 1. Helse, miljø og sikkerhet
 2. Diskriminering og likestilling
 3. Datasikkerhet
3.1 Forankring

Virksomhetens forpliktelser i henhold til Åpenhetsloven er forankret i styret.

Styret og ledelse har revidert og godkjent selskapets «Responsible business policy». Denne policyen inneholder forventninger til selskapet og dets forbindelser knyttet til samfunnsansvar, herunder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Videre har styret revidert og godkjent rutiner for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger, «Guidelines for social sustainability».

Styret har delegert ansvar for gjennomføring av lovens plikter til virksomhetens ledelse.

3.2 Interne rutiner for kvalifisering av nye leverandører eller forretningspartnere

Som et resultat av arbeidet med Åpenhetsloven har virksomheten etablert nye rutiner for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og forbedret sine rutiner for kvalifisering av nye leverandører eller forretningspartnere, i tråd med OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger (8).

Alle leverandører eller forretningspartnere gjennomgår en kvalifisering basert på

 • Type leverandør (forretningspartner eller leverandør)
 • Type innkjøp (permanent eller ad hoc)
 • Forventet størrelse på innkjøp per år
 • Landsrisiko
  • Norge
   • Omfattet av Åpenhetsloven eller ikke
  • Utland
   • Menneskerettighetsrisiko (7) (9)
   • Anstendig arbeid risiko (6)
   • Miljørisiko (10)
   • Korrupsjonsrisiko (11)
 • Bransjerisiko (1) (2)
 • Verdikjederisiko (12)
 • Informasjon fra leverandørens nettsider om deres arbeid med menneskerettigheter, HMS, leverandørkjede og bærekraft generelt
 • Kjennskap og relasjon til leverandøren

Basert på forhåndsvurderingens risikonivå, gjøres en vurdering om det er behov for mer informasjon gjennom spørreskjema/selverklæring, intervju, tilsyn eller bekreftelse på at leverandøren vil etterleve vår «Responsible business policy» eller tilsvarende.  Basert på tilbakemelding justeres risikonivået tilsvarende.

3.3 Ansvarsfordeling

Tabell 2 viser ansvarsfordelingen for gjennomføring av Åpenhetslovens plikter i Rimfrost Holding AS

Ansvarsbeskrivelse
Styret
Godkjenne redegjørelse, overordnet ansvar for at bedriften oppfyller sine forpliktelser knyttet til Åpenhetsloven
CEO
Revidere redegjørelse, godkjenne policyer og rutiner knyttet til Åpenhetsloven
Ledelse
Delegert ansvar for gjennomføring av pliktene etter Åpenhetsloven
Bærekrafts komité ledet av bærekraftsansvarlig
Delegert ansvar for etablering/oppdatering av rutiner og policyer, samt utarbeidelse av redegjørelse
Ansatte som inngår avtaler med leverandører og forretningspartnere
Praktisk gjennomføring av Åpenhetslovens plikter i henhold til etablerte policyer og rutiner
Tabell 2: Ansvarsfordeling for gjennomføring av åpenhetslovens plikter i Rimfrost Holding AS
4. Aktsomhetsvurdering av egen virksomhet
4.1 Rimfrost AS

Rimfrost AS egen virksomhet anses å ha lav risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeid, se kapitel 2.2 . Selskapet har interne rutiner som etterlever gjeldende norsk regelverk, eksempelvis arbeidsmiljøloven og likestilling- og diskrimineringsloven. Det meste av aktiviteten er knyttet til administrasjon, båtdrift, ledelse, logistikk, prosjektledelse, salg, kvalitetsledelse, markedsføring og administrativt FoU.

4.2 Rimfrost Antarctic AS

Rimfrost Antarctic AS skal ha som hovedaktivitet å fiske krill i Sørishavet. Fartøyet vil seile under norsk flagg og følge alle gjeldene regler for sosial bærekraft (3). Selve fiskeriet påvirker ikke lokalsamfunn i vesentlig grad grunnet den avsidesliggende lokasjonen til fiskeriet. Fiskeriet er ansett som bærekraftig (13) (14)  og norske fartøyers fiskeaktivitet forvaltes hovedsakelig av CCAMLR (15) og norske myndigheter.  Fiskeriet skal MSC sertifiseres. I den forbindelse avkreves en redegjørelse om barnearbeid og tvangsarbeid til sjøs (16). Virksomheten har rutiner som forhindrer barnearbeid og tvangsarbeid om bord på fartøyene.

4.3 Rimfrost New Zealand LTD

Det er ikke identifisert vesentlige faktiske eller mulige risikoer for brudd på menneskerettigheter eller anstendig arbeid i egen virksomhet i dette selskapet.

4.4 Mulige risikoer i egen virksomhet

Vi har identifisert følgende mulige risikoer:

 • Iboende HMS risiko for fiskeri (det er mer risikabelt å arbeide på sjøen om bord i et fiskefartøy, enn på en arbeidsplass på land med fast grunn under føttene).
  • Rimfrost Antarctic AS og Rimfrost AS underlagt IMO ISM (4) som pålegger fartøyets drift å ha et sikkerhetsstyringssystem. Dette skal dekke alle vesentlige HMS risikoer knyttet til drift av båt, produksjon om bord, lossing og lasting ol
  • Skipet vil bli sertifisert i henhold til flaggstatens regelverk (Norge), blant annet vil skipet få «Work in Fishing Convention» sertifisering (5).
  • Fartøyet som bygges holder svært høy sikkerhetsmessig standard og er blant de mest moderne fartøyene i dette fiskeriet (17)
 • Ansettelser av sjøfolk kan være en risikoaktivitet (18). Selskapet vil få både faste ansatte og kontrakts ansatte. Selskapet rekrutterer både på egenhånd og benytter rekrutteringsbyråer til å ansette kontrakts ansatte
  • Selskapet gjennomfører revisjon av rekrutteringsbyråer, hovedsakelig gjennom Olympic Shipping AS, som følger internasjonale retningslinjer for kvalifisering og oppfølgning (19).
  • Rimfrost skal betale avtalt lønn direkte til den ansatte.
 • De fleste sjøfolk er menn og dette gjør at arbeidsmiljøet er ubalansert med tanke på kjønn om bord på båten
  • Rimfrost jobber med å forbedre denne balansen
 • Språk og kulturbarrierer om bord på båten kan bidra til at risikofylte situasjoner kan oppstå
  • Rimfrost jobber kontinuerlig med å minimere disse utfordringene
 • Datasikkerhet om bord på fartøy kan utgjøre en HMS-risiko
  • Rimfrost jobber kontinuerlig med å minimere disse utfordringene
5. Vurdering av selskapets leverandørkjede
5.1 Konkret metode for evaluering av 2023 leverandører

Virksomhetens viktigste leverandørgrupper i 2023 er vist i Tabell 3. Det er gjort en overordnet vurdering av ulike leverandørgrupper. Deretter er det gjort en individuell kartlegging av alle leverandører og forretningspartnere.

Beskrivelse
Tiltak
Kontraktsprodusenter av olje og pulver
Tett samarbeid, regelmessige møter, SMETA revisjon gjennomført hos en leverandør uten nevneverdige avvik, mens en annen er evaluert gjennom EcoVadis. Produksjonsvirksomheter har en generell bransjerisiko. Lav landsrisiko hos disse leverandørene. Har HACCP risiko system på plass som håndterer biologiske, fysiske og kjemiske farer ved produksjonen.
Det innhentes informasjon om sosial bærekraft ved kontraktinngåelser og ved fornyelser av kontrakter
Leverandører av fabrikkutstyr og  laboratorieutstyr
Består av store europeiske leverandører, hovedsakelig Tyskland, Danmark og Norge. Leverer produksjonsutstyr i stål eller laboratorieutstyr. Engangsleveranser og et par store innkjøp i 2023. Innkjøp i denne kategorien vil i fremtiden bli betydelig lavere, men vil fortsatt benytte leverandørene til service og vedlikehold samt reservedeler.
Individuell kartlegging/ vurdering av enkeltleverandører
Transportører
Virksomheten transporterer varer fra havn til lager, fra lager til sluttlager/mellomlager/kunde, samt til videreforedling/raffinering. Transport er identifisert som en risikobransje med tanke på sosial bærekraft og vi vi vil følge opp utvalgte transportører. Disse befinner seg i ulike land. De fleste i land med lav landsrisiko, og noen i land med medium landsrisiko.
Individuell kartlegging/ vurdering av enkeltleverandører
Lager
Virksomheten har og vil ha varer på lager i ulike lokasjoner i verden, alle med lav og medium landsrisiko. Lagertjenester er generelt definert som risikobransje med tanke på sosial bærekraft.
Individuell kartlegging/ vurdering av enkeltleverandører
Leverandører av kjemikalier og tilsetningsstoffer
Produksjon av kjemikalier er definert som risikobransje. Innkjøp foregår stort sett fra land med lav landsrisiko
Individuell kartlegging/ vurdering av enkeltleverandører
Leverandører av analysetjenester
Bruk av kjemikalier. Potensielt farlig arbeid. Leverandørene er lokalisert i land med lav landsrisiko
Individuell kartlegging/ vurdering av enkeltleverandører
Leverandør av fiskeutstyr og  annet og utstyr til båt
Under etablering.
Individuell kartlegging/ vurdering av enkeltleverandører
IT leveranser og programvare
IT utstyr er risikovarer i henhold til DFØ og anskaffelser.no (12). Benytter i hovedsak kun store norske leverandører som selv er omfattet av Åpenhetsloven, men også noen mindre aktører.
Individuell kartlegging/ vurdering av enkeltleverandører
Havner og verft
Fartøyet skal ligge til havn, hovedsakelig i Montevideo, men også i andre havner. Fartøyet skal vedlikeholdes regelmessig og ad hoc på ulike verft, hovedsakelig på den sørlige halvkule. Ingen slike leverandører i 2023.
Det vil gjøres en vurdering av leverandører av havne- og verfts tjenester før disse etableres.
Emballasje
Det benyttes ulike emballasjetyper i produksjonen. Produksjon er generell risikoaktivitet og det foreligger ulike verdikjederisikoer knyttet til de ulike emballasjetypene (papp, plast og metall)
Det vil gjøres en vurdering av emballasjeleverandører i henhold til gjeldende rutiner
Juridiske tjenester
Selskapet har i 2023 benyttet ulike juridiske tjenester, hovedsakelig fra land med lav risiko.
Individuell kartlegging/ vurdering av enkeltleverandører
Tabell 3: Oversikt over virksomhetenes viktigste leverandørgrupper .

Alle leverandører og forretningspartnere fra 2023 med innkjøpssum over 50 000 kr (104 stk) ble individuelt kartlagt etter metoden som er vist i Figur 2. En stor andel av disse ble allerede evaluert i 2022, men i 2023 ble også forretningspartnere inkludert. Totalt 13 helt nye leverandører eller forretningspartnere ble screenet.  

23 leverandører har spend over 1 mNOK, hvorav 9 er norske og er alle, bortsett fra en, er vurdert til lav risiko. De 14 resterende er:

 • Forretningspartnere
  • Messer
  • Advokater
 • Leverandører
  • Lager
  • Fabrikkleverandør, produksjon
  • Ingredienser produksjon

Av de totalt 104 leverandørene er kun 6 identifisert som medium risiko leverandører basert på en totalvurdering. Disse følges opp eller er fulgt opp, enten ved hjelp av et spørreskjema/selverklæring for å innhente mer informasjon om deres arbeid med menneskerettigheter og anstendig arbeid eller en bekreftelse fra leverandør at de er villige til å følge vår «responsible business policy».

Generelt er tilsyn aktuelt i tilfeller hvor risiko vurderes som høy. Leverandører med lav risiko følges opp basert på tilgjengelig informasjon om deres arbeid med menneskerettigheter og anstendig arbeid samt vår eksponeringsgrad.

Figur 2: Metode brukt i kartlegging og risikovurdering av leverandørkjeden
Antall leverandører
Risiko for brudd på menneskerettigheter (7)
Risiko for brudd på anstendig arbeid (6)
Sårbarhet for moderne slaveri (9)
Australia
2
Lav
Medium
Lav
Belgia
2
Lav
Medium
Lav
Canada
2
Lav
Medium
Lav
Danmark
1
Lav
Lav
Lav
Equador
1
Lav
Høy
Medium
Kroatia
1
Lav
Lav
Lav
Malta
1
Lav
NA
NA
Mexico
2
Medium
Medium
Medium
Nederland
2
Lav
Lav
Lav
New Zealand
16
Lav
Lav
Lav
Norge
54
Lav
Lav
Lav
Romania
1
Lav
Medium
Lav
Sør Korea
1
Lav
Høy
Lav
Thailand
1
Høy
Høy
Medium
Tyrkia
1
Høy
Høy
Høy
Tyskland
3
Lav
Lav
Lav
UK
3
Lav
Høy
Lav
Uruguay
1
Lav
Lav
Lav
USA
7
Lav
Høy
Lav
Vietnam
2
Høy
Høy
Medium
Tabell 4:  Oversikt over hvilke land våre viktigste 2023 leverandører befinner seg i.
6. Hva er konkret avdekket

Aktsomhetsvurderingene har ikke avdekket faktiske brudd eller vesentlige mulige brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold, verken i egen virksomhet eller i vår leverandørkjede. Vi kan imidlertid ikke utelukke at dette har skjedd. Vi har identifisert mulig, men foreløpig vurdert lav risiko, for brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeid i vår leverandørkjede.

6.1 Tiltak og oppfølgning
6.1.1 I egen virksomhet

Virksomheten har etablert policy for ansvarlig næringsliv, rutiner for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og forbedret rutiner for kvalifisering av nye leverandører, samt etablert leverandøravtaler på bærekraft og samfunnsansvar. Vi vil kontinuerlig forbedre våre rutiner for leverandøroppfølgning og aktsomhetsvurderinger.  Dersom faktiske eller mulige negative brudd på menneskerettigheter eller anstendig arbeid avdekkes vil det gjøres en individuell vurdering av tiltak og oppfølgning og redegjøres for.

Vi har gitt intern informasjon og opplæring i lovens plikter innad i organisasjonen. På www.rimfrostkrill.com er det etablert lenke til virksomhetens arbeid med åpenhetsloven, herunder henvendelsesskjema for opplysninger om vårt arbeid, varslingsmuligheter og selve redegjørelsen.

Det er identifisert behov for ytterligere opplæring internt i bedriften for å sikre etterlevelse av de interne rutinene, og dette vil gjennomføres i løpet av 2024

I sum vil de etablerte rutiner for evaluering av egen virksomhet og våre leverandører vil være viktig verktøy for å minimere vår mulige negative påvirkning på mennesker (og miljø).

6.1.2 Eksisterende leverandører

Det foreligger ingen konkrete tiltak overfor leverandører annet enn innhenting av mer informasjon om leverandørens arbeid med menneskerettigheter og anstendig arbeid der dette anses som mangelfullt.

Dette gjelder et utvalg leverandører fra 2022 kartleggingen som vi fortsatt mangler informasjon om. Arbeidet er igangsatt, og vil være en løpende prosess. Nye risikovurderinger vil gjøres løpende.

Dersom faktiske eller mulige negative brudd på menneskerettigheter eller anstendig arbeid avdekkes vil det gjøres en individuell vurdering av tiltak og oppfølgning og redegjøres for.

Virksomheten vil også kontinuerlig evaluere leverandørene i henhold til våre interne rutiner.  Våre rutiner beskriver oppfølgningsfrekvens av eksisterende leverandører basert på identifisert risikonivå.

6.1.3 Nye leverandører

Nye leverandører ble kvalifisert etter egen rutine, som beskrevet i kapittel 3.2.  Dette gjelder 6 av de største nye leverandørene. De to største leverandørene i 2023 var innkjøp av krillpumpeutstyr og krilltrål. Begge disse leverandører ble vurdert til lav risiko.  

Dersom faktiske eller mulige negative brudd på menneskerettigheter eller anstendig arbeid avdekkes vil det gjøres en individuell vurdering av tiltak og oppfølgning og redegjøres for.

7. Referanser
 • Responsible Sourcing Tool. [Online] https://www.responsiblesourcingtool.org/visualizerisk.
 • Human Rights Guidance Tool for the Financial Sector. [Online] https://www.unepfi.org/humanrightstoolkit.
 • Nofima. Dokumentasjon av sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring. [Online] https://nofima.no/publikasjon/1700106/.
 • Sjøfartsdirektoratet. Sikkerhetsstyringssystem og ISM for fiskefartøy. [Online] https://www.sdir.no/sjofart/fartoy/fartoystyper/fiskefartoy/sikkerhetsstyringssystem-og-ism/.
 • Sjøfartsdirektoratet. Work in Fishing Convention. [Online] https://www.sdir.no/sjofart/fartoy/sertifikater-tillatelser-og-dokumenter-for-fartoy/work-in-fishing-convention-wfc/.
 • Global Rights Index 2022. Workers' rights in 2022. [Online] https://www.globalrightsindex.org/en/2022.
 • Freedom House. [Online] https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores.
 • National Contact Point for Responsible Business Norway. OECD guidelines for multinational enterprises. [Online] https://www.responsiblebusiness.no/oecds-sektorveiledere/metoden-aktsomhetsvurdering/.
 • Walk Free. Global SlaveryIndex. [Online] https://www.walkfree.org/global-slavery-index/.
 • Environmental Performance Index. [Online]https://epi.yale.edu/epi-results/2022/component/epi.
 • Transparency International. [Online]https://www.transparency.org/en/cpi/2022.
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Anskaffelser.no. [Online]https://anskaffelser.no/berekraftige-anskaffingar/menneskerettigheter/hoyrisikolisten.
 • Commission for the Conservtaion of Antarctic MarineLiving Resources. Krill fisheries and sustainability. [Online] https://www.ccamlr.org/en/fisheries/krill-fisheries-and-sustainability.
 • Havforskningsinstituttet. Tema: Krill – Antarktisk krill. [Online]https://www.hi.no/hi/temasider/arter/antarktisk-krill.
 • Commission for the Conservation of Antarctic MarineLiving Resources. About CCAMLR. [Online]https://www.ccamlr.org/en/organisation.
 • Marine Stewardship Council. Forced and child labour. [Online]https://www.msc.org/what-we-are-doing/our-approach/forced-and-child-labour.
 • Kongsberg Maritime. The full picture magazine. HowRimfrost and Kongsberg Maritime are shaping the future of Antarctic KrillFishing. [Online]https://www.kongsberg.com/no/maritime/the-full-picture-magazine/2020/12/rimfrost-krill-trawler/.
 • Insitute for Human Rights and Business. The Ship Lifecycle:Embedding Human Rights from Shipyard to Scrapyard. [Online]https://www.ihrb.org/uploads/briefings/Ship_Lifecycle_June_19.pdf.
 • International Chamber of Shipping. Manning AgencyGuidelines. [Online] https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/HumanElement/Documents/Manning-Agency-Guidelines%20(1).pdf.
 • Sustainability at Eksfin. [Online]https://www.eksfin.no/en/about/sustainability/.
 • Splash247.com. Norway blacklists shipbuilders overhuman rights abuses. [Online] https://splash247.com/norway-blacklists-shipbuilders-over-human-rights-abuses/.
 • Danish Shipping. Navigating Human Rights. A Guide toHuman Rights Due Diligence Issues in Shipping. [Online]https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAIQw7AJahcKEwiI4u2uvJ__AhUAAAAAHQAAAAAQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.danishshipping.dk%2Fen%2Fpolicy%2Fhuman-rights%2Fdownload%2FBasic_Model_Linkarea_Link%2F1228%2F191211_dre_n.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.